Gói thầu: Cung cấp xe vệ sinh kho hàng – đầu tư kho hàng hóa Nội Bài mới

Gói thầu: Cung cấp xe vệ sinh kho hàng – Kế hoạch đấu thầu: đầu tư kho hàng hóa Nội Bài mới

Gói thầu thứ 12
Tháng 6/2009
Trong vòng 60 ngày
Price of parcel
 • 332.500.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: đầu tư kho hàng hóa Nội Bài mới