Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp – Dự Án Sửa chữa cải tạo Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp – Kế hoạch đấu thầu Dự Án Sửa chữa cải tạo Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh

6
Quí I-2009
từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định duyệt kết qủa đấu thầu
Giá gói thầu:
 • 17.131.210 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự Án Sửa chữa cải tạo Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh