Xây dựng công trình Trung tâm điều hành và đào tạo sau đại học Trường Đại học Cần Thơ

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình Trung tâm điều hành và đào tạo sau đại học Trường Đại học Cần Thơ, dự án nhóm B, ngành Giáo dục

Decisions:Invertment Office Bộ Giáo dục và Đào tạo
Invertment Number 8617/QĐ-BGDĐT
Invertment Date 23/12/2008
Decisions:Invertment Office Bộ Giáo dục và Đào tạo
Invertment Number 2683/QĐ-BGDĐT
Invertment Date 31/03/2009
Kind of Project Dự án nhóm B
Area Giáo dục
Source Capital Ngân sách Nhà nước, Vốn tự có của Nhà trường,
Total Investment
 • 191574309000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình Trung tâm điều hành và đào tạo sau đại học Trường Đại học Cần Thơ (11 parcels)


  Gói thầu số 1: Tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị; Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị; Gói thầu số 4: Tư vấn kiểm định chứng nhận chất lượng công trình; Gói thầu số 5: Tư vấn Thử tải cọc; Gói thầu số 6: Tư vấn siêu âm kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi; Gói thầu số 7: Thang máy tải khách; Gói thầu số 8: Máy phát điện dự phòng 250KVA; Gói thầu số 9: Trạm biến áp 3 pha 2000KVA; Gói thầu số 10: Hệ thống máy lạnh trung tâm; Gói thầu số 11: Xây lắp Trung tâm điều hành và đào tạo sau đại học Trường Đại học Cần Thơ.
  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  01 Tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị
 • 24228000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí III năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm Dự kiến từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2010
  02 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • 1765043000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quí II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Trong thời gian thi công (dự kiến 36 tháng)
  03 Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị
 • 74460000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí I năm 2011Theo tỷ lệ phần trăm Trong thời gian thi công (dự kiến 14 tháng)
  04 Tư vấn Kiểm định chứng nhận chất lượng công trình
 • 617765000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quí II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Trong thời gian thi công (dự kiến 36 tháng)
  05 Tư vấn thử tải cọc
 • 990000000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quí II, III năm 2009Theo đơn giá Dự kiến từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2009
  06 Tư vấn Siêu âm kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi
 • 220000000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí II, III năm 2009Theo đơn giá Dự kiến từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2009
  07 Thang máy tải khách
 • 2039400000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quí IV năm 2010Trọn gói Dự kiến 6 tháng
  08 Máy phát điện dự phòng 250KVA
 • 859320000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí IV năm 2010Trọn gói Dự kiến 3 tháng
  09 Trạm biến áp 3 pha 2000KVA
 • 1925000000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  Chỉ định thầu, trongnuoc, kosotuyen Quí IV năm 2010Trọn gói Dự kiến 6 tháng
  10 Hệ thống máy lạnh trung tâm
 • 4583140000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quí IV năm 2010Trọn gói Dự kiến 6 tháng
  11 Xay lắp Trung tâm Điều hành và đào tạo sau đại học Trường Đại học Cần Thơ
 • 140545392000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước,
  Vốn tự có của Nhà trường
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quí II năm 2009Theo đơn giá 36 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 66
  Ngày xuất bản: 02/04/2009