Gói thầu: Xây lắp – TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN

Gói thầu: Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN

B1
Quý II/2009
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 40.659.211.560 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN