Gói thầu: Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính các xã Long Sơn, Long Mai, Long Hiệp, Thanh An, Long Môn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

Gói thầu: Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính các xã Long Sơn, Long Mai, Long Hiệp, Thanh An, Long Môn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

QN-T-007
15/5/2009
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.804.000.000 (VND)
 • IDA,
  Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất