Gói thầu: Gói thầu số 02 – dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn thị xã Sơn La (nay là thành phố Sơn La), tỉnh Sơn La

Gói thầu: Gói thầu số 02 – Kế hoạch đấu thầu: dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn thị xã Sơn La (nay là thành phố Sơn La), tỉnh Sơn La

02
2007
2008
Giá gói thầu:
 • 3.600.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn thị xã sơn la (nay là thành phố sơn la), tỉnh sơn la