Gói thầu: tư vấn kiểm tra an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng CTXD – dự án Trung tâm giới thiệu việc làm – Cơ sở 2 tại Bà Rịa

Gói thầu: tư vấn kiểm tra an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng CTXD – Kế hoạch đấu thầu dự án Trung tâm giới thiệu việc làm – Cơ sở 2 tại Bà Rịa

05
tháng 7/2009
08 tháng
Giá gói thầu:
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trung tâm giới thiệu việc làm – Cơ sở 2 tại Bà Rịa