Gói thầu: Phần thiết bị – Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung

Gói thầu: Phần thiết bị – Kế hoạch đấu thầu Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung

11
Quý III/2011
03 tháng
Giá gói thầu:
  • 3.481.879.580 (VND)
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
* Đấu thầu rộng rãi
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Tư vấn
Trọn gói

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu ” Cải tạo mở rộng Trường Tiểu học Tân Phú Trung