Gói thầu: Mua sắm máy chủ và máy trạm – từ năm 2009 đến 2011

Gói thầu: Mua sắm máy chủ và máy trạm – Kế hoạch đấu thầu từ năm 2009 đến 2011

Gói thầu số 20
Năm 2011
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 4030000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu từ năm 2009 đến 2011