Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng + thiết bị – Dự Án Xây dựng Cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Trung Lập Thượng

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng + thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Dự Án Xây dựng Cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Trung Lập Thượng

14
Quý IV/2009
17 tháng
Giá gói thầu:
 • 530.572.806 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự Án ” Xây dựng Cải tạo nâng cấp trường Tiểu học Trung Lập Thượng”