Gói thầu: Bảo hiểm – Trang thiết bị- Trường Chính trị Tiền Giang

Gói thầu: Bảo hiểm – Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị- Trường Chính trị Tiền Giang

6
Quý II/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.830.624 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị- Trường Chính trị Tiền Giang