Gói thầu: Giám sát lắp đặt thiết bị chuyên ngành QLB – Điều chỉnh Kế họach đấu thầu – Dự án TWR/TSN

Gói thầu: Giám sát lắp đặt thiết bị chuyên ngành QLB – Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh Kế họach đấu thầu – Dự án TWR/TSN

Gói thầu số 10b
9/2009-1/2010
10/2010-5/2011
Giá gói thầu:
 • 359.888.585 (VND)
 • Vốn tự có
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh Kế họach đấu thầu – Dự án TWR/TSN