Gói thầu: Mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn dịch bệnh tại xã Tư huyện Đông Giang

Gói thầu: Mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn dịch bệnh tại xã Tư huyện Đông Giang – Kế hoạch đấu thầu: Các gói thầu thực hiện Hợp đồng Khuyến nông năm 2009 của BQL Dự án KHCN nông nghiệp Quảng Nam.

20
tháng 06-07/2009
từ tháng 07/2009-tháng 01/2010
Giá gói thầu:
 • 153652000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Các gói thầu thực hiện Hợp đồng Khuyến nông năm 2009 của BQL Dự án KHCN nông nghiệp Quảng Nam