Gói thầu: Giếng khoan thoát nước ngầm – Bóc đất tầng phủ

Gói thầu: Giếng khoan thoát nước ngầm – Kế hoạch đấu thầu: Bóc đất tầng phủ

THĐT3.1
Quý II năm 2010
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 1437000000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bóc đất tầng phủ