Gói thầu: Hạ tầng kỹ thuật và công tường rào – dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2

Gói thầu: Hạ tầng kỹ thuật và công tường rào – Kế hoạch đấu thầu: dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2

12
Quý I năm 2010
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 15.584.593.647 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2