Gói thầu: Thiết bị – dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2

Gói thầu: Thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2

13
Quý I năm 2010
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.586.236.230 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính quận 2