Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng – Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp

03
Quý 4/2009 – quý 1 năm 2010
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 69.833.209 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp