– TRẠI TẠM GIAM THUỘC CÔNG AN TỈNH LONG AN

– Kế hoạch đấu thầu: TRẠI TẠM GIAM THUỘC CÔNG AN TỈNH LONG AN

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: TRẠI TẠM GIAM THUỘC CÔNG AN TỈNH LONG AN