Gói thầu: Tư vấn lựa chon nhà thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị – các gói thầu thuộc DAĐT xây dựng công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hương

Gói thầu: Tư vấn lựa chon nhà thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc DAĐT xây dựng công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hương

10
9/2009
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 45469590 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc DAĐT xây dựng công trình trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Hương Thuỷ, Tỉnh TT- Huế