Gói thầu: Cây xanh thảm cỏ – Cải tạo mở rộng trụ sở Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh

Gói thầu: Cây xanh thảm cỏ – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo mở rộng trụ sở Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh

06
Năm 2010
Theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 100000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo mở rộng trụ sở Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh