Gói thầu: Hệ thống cấp nước – XÂY DỰNG CSHT KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHO CỤM CÔNG NGHIỆP ĐINH VĂN

Gói thầu: Hệ thống cấp nước – Kế hoạch đấu thầu: XÂY DỰNG CSHT KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHO CỤM CÔNG NGHIỆP ĐINH VĂN

05
10/2009
11/2009
Giá gói thầu:
 • 2000000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: XÂY DỰNG CSHT KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHO CỤM CÔNG NGHIỆP ĐINH VĂN