Gói thầu: Quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư – giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Di dời tuyến cáp ngầm 220KV Nhà Bè – Tao Đàn tại khu vực công việc.

Gói thầu: Quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư – Kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Di dời tuyến cáp ngầm 220KV Nhà Bè – Tao Đàn tại khu vực công việc.

2
Tự thực hiện
9 tháng
Giá gói thầu:
 • 375.219.697 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Di dời tuyến cáp ngầm 220KV Nhà Bè – Tao Đàn tại khu vực công viên 23 tháng 9”