Gói thầu số 32-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh. – Dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Quảng

Gói thầu số 32-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh. – Kế hoạch đấu thầu Dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Quảng

32-HAQN
30-10-2009
180
Giá gói thầu:
 • 3.286.490.537 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi