Kế hoạch đấu thầu tổng thể UBND Tỉnh Quảng Nam

 

Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư: Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số hiệu: 2605/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT: Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Nam
Số hiệu: 3146/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 39.063.000.000(VND)

Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ (20 gói thầu)

Số hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn: Phương thức đấu thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Phương thức hợp đồng: Thời gian thực hiện hợp đồng
TV1 Tư vấn lập TKBVTC điều chỉnh phần Xây dựng
 • 146.917.582 (VND)
Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quys III/2009 Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
TV2 Tư vấn lập TKBVTC điều chỉnh phần phần hệ thống cấp điện
 • 42.055.444 (VND)
Ngân sách Nhà nước
Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009 Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
TV3 Tư vấn thẩm TKBVTC và DT điều chỉnh phần xây dựng
 • 62.039.095 (VND)
Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009 Theo tỷ lệ phần trăm 20 ngày
TV4 Tư vấn thẩm TKBVTC và DT điều chỉnh phần hệ thống cấp điện
 • 12.950.406 (VND)
Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009 Theo tỷ lệ phần trăm 20 ngày
TV5 Tư vấn lập HSMT và lựa chọn nhà thầu thi công
 • 58.533.778 (VND)
Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009 Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
TV6 Tư vấn lập HSMT và lựa chọn nhà thầu cung cấp lắp đặt TB
 • 5.636.722 (VND)
Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009 Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
TV7 Tư vấn kỹ thuật và giám sát thi công phần xây dựng
 • 430.778.818 (VND)
Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009 Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thực hiện HĐ xây lắp
TV8 Tư vấn kỹ thuật và giám sát thi công hệ thống cấp điện
 • 89.923.312 (VND)
Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009 Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thực hiện HĐ XL hệ thống cấp điện
TV9 Tư vấn kỹ thuật và giám sát thi công cung cấp lắpđặt thiết bị
 • 16.734.704 (VND)
Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009 Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thực hiện HĐ cung cấp lắp đặt TB
XL1 San lấp mặt bằng, tấm lát mái
 • 10.742.532.304 (VND)
Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009 Theo đơn giá 240 ngày
XL2 Đường nội bộ, hệ thống thoát nước, hộp kỹ thuật, bể chứa và xử lý nước thải
 • 11.893.405.239 (VND)
Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2/2010 Theo đơn giá 240 ngày
XL3 Cổng hàng rào, khu nhà hành chính, nhà bảo vệ, chốt kiểm dịch, sân vườn
 • 2.490.352.256 (VND)
Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2/2010 Theo đơn giá 240 ngày
XL4 Hệ thống điện, thiết bị điện
 • 5.992.980.315 (VND)
Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009 Theo đơn giá 240 ngày
TB1 Xe ô tô bán tải
 • 544.500.000 (VND)
Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009 Trọn gói 45 ngày
TB2 Thiết bị quan trắc môi trường, kiểm dịch
 • 663.210.000 (VND)
Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2010 Trọn gói 75 ngày
TB3 Thiết bị thông tin, lưu trử giữ liệu
 • 93.533.000 (VND)
Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2010 Trọn gói 45 ngày
TB4 Thiết bị sản xuất
 • 338.800.000 (VND)
Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2010 Trọn gói 60 ngày
BH1 Bảo hiểm công trình
 • 284.385.808 (VND)
Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009 Trọn gói Theo thời gian thực hiện HĐ Xây lắp
BH2 Bảo hiểm cung cấp lắp đặt TB
 • 22.364.100 (VND)
Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009 Trọn gói Theo thời gian thực hiện HĐ cung cấp lắp đặt TB
KT Kiểm toán
 • 130.846.290 (VND)
Ngân sách Nhà nước
Một túi hồ sơ Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1/2011 Trọn gói 45 ngày