Gói thầu: Tư vấn lập TKBVTC điều chỉnh phần phần hệ thống cấp điện – KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

Gói thầu: Tư vấn lập TKBVTC điều chỉnh phần phần hệ thống cấp điện – Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

TV2
Quý III/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 42.055.444 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ