Gói thầu: Đường nội bộ, hệ thống thoát nước, hộp kỹ thuật, bể chứa và xử lý nước thải – KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

Gói thầu: Đường nội bộ, hệ thống thoát nước, hộp kỹ thuật, bể chứa và xử lý nước thải – Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

XL2
Quý 2/2010
240 ngày
Giá gói thầu:
  • 11.893.405.239 (VND)
Ngân sách Nhà nước
* Đấu thầu rộng rãi
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Xây lắp
Theo đơn giá

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ