Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt và hướng dẫn vận hành lò đốt rác phẩm bệnh đà điểu, chất thải rắn từ giết mổ đà điểu – dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường Trung tâm giống đà điểu Ninh hòa

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt và hướng dẫn vận hành lò đốt rác phẩm bệnh đà điểu, chất thải rắn từ giết mổ đà điểu – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường Trung tâm giống đà điểu Ninh hòa

07
10/2009
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 429550000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường Trung tâm giống đà điểu Ninh hòa