Thông báo kế hoạch đấu thầu Dự án đê biển I. Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển I – Hải Phòng

Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng Thông báo kế hoạch đấu thầu Dự án đê biển I. Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển I, đoạn từ K0+000 đến K11+500 và từ K17+000 đến K17+591.

Thông báo kế hoạch đấu thầu
Dự án đê biển I
A. Thông tin chung
1. Tên cơ quan: Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng.
– Địa chỉ:  Số 692 – Đại lộ Tôn Đức Thắng – Hải Phòng
– Điện thoại: 031.8825389       
– Fax: 031.3531838
 2. Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển I,  đoạn từ K0+000 đến K11+500 và từ K17+000 đến K17+591.
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 do Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đỗ Trung Thoại ký.
4. Tổng mức đầu tư: 297.356,0 triệu đồng (Hai trăm chín bảy tỷ, ba trăm năm sáu triệu đồng)
5. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước.
B. Nội dung của Kế hoạch đấu thầu

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Tư vấn

 

 

 

 

1

Số 01: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công –  Tổng dự toán (Phần các hạng mục công trình xây dựng cống C1; C3; thủy sản 1; thủy sản 2)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 02 túi hồ sơ

Quý IV/2009

Theo tỷ lệ phần trăm

20 ngày

2

Số 02: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán (Phần các hạng mục công trình xây dựng hệ thống kè mỏ hàn tạo bãi)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 02 túi hồ sơ

Quý IV/2009

Theo tỷ lệ phần trăm

20 ngày

3

Số 03: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán (Phần các hạng mục các công trình đê kè củng cố và bảo vệ nâng cấp tuyến đê biển đoạn từ K0+000-K11+500 và đoạn từ K17+000-K17+591; cống EC,C4 và trồng cây chắn sóng)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 02 túi hồ sơ

Quý IV/2009

Theo tỷ lệ phần trăm

30 ngày

4

Số 04: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Chỉ định thầu

Quý IV/2009

Theo tỷ lệ phần trăm

15 ngày

5

Gói 05: Tư vấn giám sát thi công

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 02 túi hồ sơ

Quý I/2010

Theo thời gian

Từ ngày khởi công đến khi hoàn thành dự án

6

Gói 06: Kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 02 túi hồ sơ

Quý I/2010

Theo tỷ lệ phần trăm

20 ngày

7

Gói 07: Kiểm toán vốn đầu tư

Chỉ định thầu

Năm 2012

Theo tỷ lệ phần trăm

20 ngày

II

Xây lắp

 

 

 

 

1

Gói 08: Xây dựng tường bê tông cốt thép tuyến đê biển I đoạn từ K0+000 đến K0+800; L=800m

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

240 ngày

2

Gói 09: Xây dựng tường bê tông cốt thép tuyến đê biển I đoạn từ K0+800 đến K1+700; L=900m

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

240 ngày

3

Gói 10: Củng cố bảo vệ và nâng cấp tuyến đê biển I đoạn từ K1+700 đến K2+600; L=900m

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

240 ngày

4

Gói 11: Củng cố bảo vệ và nâng cấp tuyến đê biển I đoạn từ K2+600 đến K3+600; L=1000m

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

240 ngày

5

Gói 12: Củng cố bảo vệ và nâng cấp tuyến đê biển I đoạn từ K3+600 đến K4+800; L=1200m

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

240 ngày

6

Gói 13: Củng cố bảo vệ và nâng cấp tuyến đê biển I đoạn từ K4+800 đến K6+000; L=1200m

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

240 ngày

7

Gói 14: Củng cố bảo vệ và nâng cấp tuyến đê biển I đoạn từ K6+000 đến K7+000; L=1000m

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

240 ngày

8

Gói 15: Củng cố bảo vệ và nâng cấp tuyến đê biển I đoạn từ K7+000 đến K8+000; L=1000m

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

240 ngày

9

Gói 16: Củng cố bảo vệ và nâng cấp tuyến đê biển I đoạn từ K8+000 đến K8+900; L=900m

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

240 ngày

10

Gói 17: Củng cố bảo vệ và nâng cấp tuyến đê biển I đoạn từ K8+900 đến K9+800; L=900m

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

240 ngày

11

Gói 18: Củng cố bảo vệ và nâng cấp tuyến đê biển I đoạn từ K9+800 đến K10+700; L=900m

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

240 ngày

12

Gói 19: Củng cố bảo vệ và nâng cấp tuyến đê biển I đoạn từ K10+700 đến K11+500; L=800m

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

240 ngày

13

Gói 20: Củng cố bảo vệ và nâng cấp tuyến đê biển I đoạn từ K17+000 đến K17+591; L=591m

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

240 ngày

14

Gói 21: Xây dựng cống C1(3 cửa x2m)-K3+923,5

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý I/2010

Trọn gói

150 ngày

15

Gói 22: Xây dựng cống Thủy sản I tại K8+015 và cống Thủy sản II tại K8+257

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý I/2010

Trọn gói

150 ngày

16

Gói 23 : Xây dựng cống C3 (3 cửa x2m)-K8+485

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý I/2010

Trọn gói

150 ngày

17

Gói 24: Lấp cống C4 – K16+058 và xây dựng cống EC (2cửa x2m) –K16+447

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý III/2010

Trọn gói

150 ngày

18

Gói 25: Kè mỏ hàn số 01 ( K14+375) & kè mỏ hàn số 02 (K14+750)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý I/2010

Trọn gói

120 ngày

19

Gói 26: Kè mỏ hàn số 03 ( K15+125) & kè mỏ hàn số 04(K15+500)

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý I/2010

Trọn gói

120 ngày

20

Gói 27: Trồng cây chắn sóng

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý I/2011

Trọn gói

100 ngày

21

Gói 28: Xây dựng biển báo, mốc hành lang bảo vệ đê.

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý I/2011

Trọn gói

100 ngày

22

Gói 29: Làm đường thi công kết hợp làm đường công vụ

Chỉ định thầu

Quý I/2010

Trọn gói

120 ngày

III

Mua sắm hàng hóa

 

 

 

 

1

Số 30: Bảo hiểm công trình

Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 túi hồ sơ

Quý IV/2009

Trọn gói

Từ ngày khởi công đến khi hoàn thành dự án
Hải Phòng, ngày 17  tháng 10 năm 2009

BAN QLDA CÁC CT NÔNG NGHIỆP & PTNT HẢI PHÒNG

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Hợi