Gói thầu: Tư vấn kiểm toán – dự án Trường Tiểu học Trần Quang Cơ – Giai đoạn 2

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Trần Quang Cơ – Giai đoạn 2

8
Quý I – 2011
01 tháng
  
Vốn ngân sách
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Tư vấn
Theo tỷ lệ phần trăm


Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Trần Quang Cơ – Giai đoạn 2