Gói thầu: Bảo hiểm công trình xây dựng và thiết bị xây dựng – kế hoạch đấu thầu dự án

Gói thầu: Bảo hiểm công trình xây dựng và thiết bị xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu dự án

06
Qúy I năm 2010
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 31.746.921 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu dự án