Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo đường dây 110kV Bỉm Sơn – Núi 1

Ban quản lý dự án lưới điện – Công ty Điện lực 1, An Dương – Tây Hồ – Hà Nội có kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo đường dây 110kV Bỉm Sơn – Núi 1. Theo quyết định phê duyệt KHĐT: Số 192/QĐ-EVN-NPC ngày 21/4/2008 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC).

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆNĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:            /TB-BDALDHà Nội, ngày    tháng 4 năm 2010

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo:

Ban quản lý dự án lưới điện – Công ty Điện lực 1

Địa chỉ: Số 3 An Dương – Tây Hồ – Hà Nội

Điện thoại: 04.22161022                Fax: 04.37170971

2. Tên dự án: Cải tạo đường dây 110kV Bỉm Sơn – Núi 1.

3. Quyết định phê duyệt KHĐT: Số 192/QĐ-EVN-NPC ngày 21/4/2008 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Dự án: Cải tạo đường dây 110kV Bỉm Sơn – Núi 1

 


Số gói thầu

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói 1: Cung cấp dây dẫn, cách điện và phụ kiện

EVN NPC

ĐT rộng rãi trong nước

Tháng 4-6/2010

Trọn gói

20 tuần

2

Gói 2: Cung cấp cáp quang và phụ kiện

EVN NPC

ĐT rộng rãi trong nước

Tháng 4-6/2010

Trọn gói

20 tuần

3

Gói 3: Cung cấp cột đỡ thép

EVN NPC

ĐT rộng rãi trong nước

Tháng 4-6/2010

Theo đơn giá

16 tuần

4

Gói 4: Cung cấp cột néo thép

EVN NPC

ĐT rộng rãi trong nước

Tháng 4-6/2010

Theo đơn giá

16 tuần

5

Gói 5: Xây lắp đường dây từ điểm đấu đến G6

EVN NPC

ĐT rộng rãi trong nước

Tháng 4-6/2010

Theo đơn giá

20 tuần

6

Gói 6: Xây lắp đường dây từ G6 đến điểm cuối

EVN NPC

ĐT rộng rãi trong nước

Tháng 4-6/2010

Theo đơn giá

20 tuần

7

Gói 7: Khảo sát và thiết kế BVTC – TDT

EVN NPC

Chỉ định thầu

Tháng 1-2/2010

Theo đơn giá và tỷ lệ %

08 tuần

8

Gói 8: Đo vẽ địa chính lập hồ sơ cấp đất

EVN NPC

Chỉ định thầu

Tháng 1-2/2010

Trọn gói

04 tuần

9

Gói 9: Bảo hiểm xây dựng công trình

EVN NPC

Chỉ định thầu

Tháng 1-2/2010

Trọn gói

20 tuần

10

Gói 10: Kiểm toán dự án hoàn thành

EVN NPC

Chỉ định thầu

Tháng 1-2/2010

Trọn gói

04 tuần