Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tài sản cố định năm 2010 – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Thủ Thiêm

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Thủ Thiêm có kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm tài sản cố định năm 2010 gồm 2 gói thầu:dung của Kế hoạch đấu thầu: Mua 01 xe ôtô Toyota Innova G; Mua 01 xe ô tô Corolla Altis. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: từ ngày đăng thông báo có hiệu lực đến ngày 02/6/2010.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN

CHI NHÁNH THỦ THIÊM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2010

 

                                                                       

THÔNG TIN KẾ HOẠCH THẦU

 

1/ Tên đơn vị mời thầu: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt – chi nhánh Thủ Thiêm

2/ Tên dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2010.

3/ Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt – chi nhánh Thủ Thiêm.

4/ Nội dung của Kế hoạch đấu thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Mua 01 xe ôtô Toyota Innova G

653,2

triệu đồng

Vốn tự có của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt

Chào hàng

cạnh tranh trong nước

Tháng 6/2010

Trọn gói

 

Tháng 6/2010

02

Mua 01 xe ô tô Corolla Altis

695,2

triệu đồng

5/ Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: từ ngày đăng thông báo có hiệu lực đến ngày 02/6/2010.

6/ Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh, nhận hồ sơ đề xuất: 49 Tôn Thất Đạm, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 083.8217495           Fax: 083.8217495.

 

                                                                       CHI NHÁNH THỦ THIÊM

                                                                                   GIÁM ĐỐC