Ban Quản lý Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết (PMU.Bình Thuận) thông báo kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết, giai đoạn 1 tỉnh Bình Thuận.

Ban Quản lý Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết (PMU.Bình Thuận) thông báo kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết, giai đoạn 1 tỉnh Bình Thuận.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung :
 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu: Ban Quản lý Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết (PMU.Bình Thuận).
  – Địa chỉ: Km 1700 Quốc lộ lA, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
 – Điện thoại: 062.3839174     – Fax: 062.3839174  – E-mail: không
 2. Tên dự án: Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết, giai đoạn 1 tỉnh Bình Thuận.
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Công văn số 1284/TTg-NN ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ V/v: phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận.
5. Tổng mức đầu tư: 1.547.234,0 triệu đồng

B. Nội dung kế hoạch đấu thầu:


Số gói thầu


Tên gói thầu


Giá gói thầu (triệu đồng)


Nguồn vốn


Hình thức lựa chọn nhà thầu


Phương thức đấu thầu


Thời gian tổ chức đấu thầu


Hình thức hợp đồng


Thời gian thực hiện hợp đồng


11

Các kênh cấp II, III (khu vực giữa kênh Đ8 và đường đi Đại Ninh)

11.472

Vốn vay JBIC (nay là JICA) và vốn đối ứng

Đấu thầu cạnh tranh rộng rãi trong nước (LCB)

01 túi hồ sơ

Quý IV năm 2010

Hợp đồng theo đơn giá

≤ 18 tháng


12

Các kênh cấp II, III (khu vực hạ lưu kênh Đ8 của đường đi Đại Ninh)

18.887


Vốn vay JBIC (nay là JICA) và vốn đối ứng

Đấu thầu cạnh tranh rộng rãi trong nước (LCB)

01 túi hồ sơ

Quý IV năm 2010

Hợp đồng theo đơn giá

≤ 18 thángTổng giá gói thầu: 30.359,0 triệu đồng Nơi nhận:                                                                                      
KT.GIÁM ĐỐC
  – Như trên;                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC
  – Ban CPO (b/cáo);
  – Sở NN và PTNT (để b/cáo);
  – Sở KH-ĐT (để b/cáo);
  – P.TĐ, KH-QLTC, TV;

  – Lưu TC-HC; Kh 08b                                                                      Vũ Chí Nam