Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Lao tỉnh An Giang thông báo kế hoạch đấu thầu tháng 01-02 năm 2011

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Lao tỉnh An Giang thông báo kế hoạch đấu thầu tháng 01-02 năm 2011

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CHÀO HÀNG
A. Thông tin chung:
1. Tên đơn vị đăng ký thông báo:
– Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Lao tỉnh An Giang
– Địa chỉ: số  6/6D Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
– Điện thoại: 076.3855409 – 3856656 ;  Fax: 076.3857755
2. Tên dự án: Chương trình phòng chống Lao tỉnh An Giang.
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu : số 38/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 do Ông Vương Bình Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phê duyệt.
B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

S

i

thầu


Tên gói thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

Nguồn

vốn

Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

Phương

thức

đấu thầu

Thời gian

tổ chức

đấu thầu

Hình thức

hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng


1

Mua sắm trang thiết bị y tế của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Lao tỉnh An Giang

479.600.000


Ngân sách nhà nước

Chào hàng

cạnh tranh

trong nước

Đấu thầu

1 túi

hồ sơ

tháng 01-02/ 2011

Hợp đồng

trọn gói

12 tháng


Tổng giá các gói thầu : 479.600.000 đồng


Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng.

Long Xuyên, ngày 12 tháng 01 năm 2011

                                                                                                   GIÁM ĐỐC