Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây thông báo kế hoạch đẫu thầu “Xây dựng Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm và nhân giống dê, cừu Ninh Thuân (giai đoạn 1)”

Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây thông báo kế hoạch đấu thầu “Xây dựng Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm và nhân giống dê, cừu Ninh Thuân (giai đoạn 1)”

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây

– Địa chỉ: Phường Xuân Khanh – TX Sơn Tây – Hà Nội

– Điện thoại/Fax/E-mail: (04)33838341/33838889/ttncdecuutho@gmail.com

2. Tên dự án: “Xây dựng Trạm Nghiên cứu, thực nghiệm và nhân giống dê, cừu Ninh Thuân (giai đoạn 1)”

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 3774 QĐ/BNN_XD ngày 30/12/2005 do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Bùi Bá Bổng ký.

B. Nội dung kế hoạch đấu thầu

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Phương thức
đấu thầu

Thời gian
bán hồ sơ

Thời hạn
nộp hồ sơ

1

Gói thầu 9.1: Thiết bị máy canh tác

Ngân sách
Nhà nước

Chào hàng
cạnh tranh

8/11/2011
9/11/2011

9h30
11/11/2011

2

Gói thầu 9.2: Thiết bị bảo quản sữa,thiết bị phòng thú y

  • Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính

  • Địa điểm bán hồ sơ: Phòng TCKT – Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây

Phường Xuân Khanh – TX Sơn Tây – Hà Nội


                                                                     Sơn Tây, ngày 02 tháng 11 năm 2011

                                                                        GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

                                                                                                               NGÔ THÀNH VINH