Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sông Dinh năm 2015

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
 – Địa chỉ: Số 10 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 – Điện thoại/Fax/E-mail: 0643 854457/0643 858312/office@vms-south.vn.
2. Tên dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sông Dinh năm 2015
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 235/QĐ-CHHVN ngày 02/4/2015
 do ông Đỗ Hồng Thái – Phó Cục Trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ký.
4. Chủ đầu tư: Cục Hàng hải Việt Nam – Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
5. Tổng mức đầu tư: 3.000.000.000 đồng
B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:
STT Tên gói thầu

 Giá gói thầu (VNĐ)

 Nguồn vốn

 Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

 Thời gian lựa chọn nhà thầu

 Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1 Gói thầu số 4: Khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng             99,707,983  Ngân sách nhà nước  Chỉ định thầu rút gọn  Từ tháng 4, năm 2015  Trọn gói 10 ngày
2 Gói thầu số 5: Giám sát khảo sát địa hình BGMB và giám sát thi công nạo vét duy tu luồng             77,658,983  Ngân sách nhà nước  Chỉ định thầu rút gọn hoặc tự thực hiện  Từ tháng 4, năm 2015  Trọn gói Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 4 và 6
3 Gói thầu số 6: Thi công nạo vét duy tu luồng        2,443,317,354  Ngân sách nhà nước  Đấu thầu rộng rãi trong nước
(01 giai đoạn/ 01 túi hồ sơ)
 Từ tháng 4, năm 2015  Đơn giá cố định 30 ngày
4 Gói thầu số 4: Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu               6,596,957  Ngân sách nhà nước  Phù hợp theo quy định tại HĐNT số 325/2015/HĐNT ngày 26/01/2015  Trọn gói 10 ngày
Tổng giá các gói thầu:        2,627,281,277