Mời sơ tuyển Gói thầu: Nhà đa năng Trường THCS Ninh Xá – phường Ninh Xá – TP. Bắc Ninh

Mời sơ tuyển Gói thầu: Nhà đa năng Trường THCS Ninh Xá – phường Ninh Xá – TP. Bắc Ninh

Mời sơ tuyển Gói thầu: Nhà đa năng Trường THCS Ninh Xá – phường Ninh Xá – TP. Bắc Ninh

Thuộc Dự án “Nhà đa năng Trường THCS Ninh Xá – phường Ninh Xá – TP. Bắc Ninh”

Nguồn vốn: ngân sách phường và các nguồn vốn hỗ trợ khác

Bên mời thầu: UBND phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian cung cấp HSMST: từ 7 giờ 30 ngày 22/02/2007 đến trước 16 giờ ngày 24/02/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: UBND phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: (0241) 811041

Hạn cuối nhận HSDST: 16 giờ ngày 24/02/2007