Ban quản lý Dự án Cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm gói thầu: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Ban quản lý Dự án Cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm gói thầu: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Thời gian phát hành HSMQT: từ ngày 08 tháng 6 năm 2011 đến ngày 23 tháng 6 năm 2011 (trong giờ hành chính).

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM

– Tên Bên mời thầu: Ban quản lý Dự án Cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa
– Tên gói thầu: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.
– Tên dự án:  Dự án Cạnh tranh nông nghiệp (ACP)
– Nguồn vốn: Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA)/Ngân hàng Thế giới (WB)
– Hình thức đấu thầu: Tuyển chọn dựa trên cơ sở năng lực tư vấn (CQS)
– Thời gian phát hành HSMQT:  từ ngày 08 tháng 6 năm 2011 đến ngày 23 tháng 6 năm 2011 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm phát hành HSMQT: Văn phòng Ban quản lý Dự án Cạnh tranh nông nghiệp, tầng 3 trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa.
 Địa chỉ: Số 49, đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa.
 Điện thoại: 0373 72 72 71; Fax 0373 857 883
 E-mail: ppmuacpthanhhoa@yahoo.com.vn
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ quan tâm: chậm nhất là trước 9 giờ, ngày 23 tháng 6 năm 2011 tại Văn phòng Ban quản lý Dự án Cạnh tranh nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
    
Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, Ki.                                                                               
                 KT. GIÁM ĐỐC
                   PHÓ GIÁM ĐỐC


                       Nguyễn Xuân Sang