Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

03
Quý 4 năm 2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 60.588.170 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá