Mua sắm dây dẫn và cáp điện hạ áp

Mua sắm dây dẫn và cáp điện hạ áp

HT-G.1
11/2007-1/2008.
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 13484453000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu