Xây lắp

Xây lắp

01
Quý IV/2007
08 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.235.665.282 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá