Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị

03
Tháng 08,09/2007
Theo tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 1.085.830.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm