Gói thầu số 02-TV: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán Hệ thống kênh tưới Vĩnh Hiệp và Hệ thống tưới Hà Thanh

Gói thầu số 02-TV: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán Hệ thống kênh tưới Vĩnh Hiệp và Hệ thống tưới Hà Thanh

02
Quý IV/2007
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.834.509.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Hợp đồng hỗn hợp