Thẩm tra thiết kế

Thẩm tra thiết kế

03
Từ tháng 12/2007 đến tháng 01/2008
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 30.229.334 (VND)
 • Vốn lưư động của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm