Tư vấn đấu thầu xây lắp và thiết bị

Tư vấn đấu thầu xây lắp và thiết bị

5
tháng 10 năm 2007
Từ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 52003643 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm