Tư vấn quản lý dự án + điều hành xây dựng – chạy thử

Tư vấn quản lý dự án + điều hành xây dựng – chạy thử

11
tháng 1/2008 đến tháng 3/2008
14 tháng
Giá gói thầu:
 • 43.876.080.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói