Tư vấn giám sát thi công

Tư vấn giám sát thi công

03
4/2007
4/2007-12/2008
Giá gói thầu:
 • 350261504 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói