Xây lắp gói 2: trụ neo tàu; đê ngăn cát giảm sóng; kè bảo vệ bờ loại 1; cầu dẫn nối bờ; nhà trạm quản lý

Xây lắp gói 2: trụ neo tàu; đê ngăn cát giảm sóng; kè bảo vệ bờ loại 1; cầu dẫn nối bờ; nhà trạm quản lý

05
11/2007
11/2007-12/2008
Giá gói thầu:
 • 8726309721 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói