Hệ thống cấp điện ngoài nhà, trạm điện (xây dựng, cung cấp, lắp đặt máy biến áp, máy phát điện dự phòng)

Hệ thống cấp điện ngoài nhà, trạm điện (xây dựng, cung cấp, lắp đặt máy biến áp, máy phát điện dự phòng)

6
Quý II/2008
150 ngày
Giá gói thầu:
  • 2.121.822.000 (VND)
  • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
    * Đấu thầu rộng rãi
    * Trong nước
    * Không sơ tuyển
    Một túi hồ sơ
    * Xây lắp
    Theo đơn giá