Đền bù, giải phóng mặt bằng

Đền bù, giải phóng mặt bằng

III.1
Quý I-2008
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.052.500.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * EC
  Hợp đồng hỗn hợp